Adozioni 2016

Adozioni 2016

Minnie

Minnie

Lucio

Lucio

Riccardo

Max

Kira

Kira

Mackey

Mackey

Attis

Attis

Sasha

Sasha

Hashi

Hashi

Willy

Willy

Carlotta_2

Carlotta

Rossa

Rossa

Sissi

Sissi

Remo

Remo

Rufus

Rufus

Lia

Lia

Silia

Silia ora Mia

Agata

Agata

Johnny

Johnny

Nico

Nico

Leo

Leo

Ugo

Ugo

Ettore

Ettore

Dany

Aaron

Andy

Tommy

Dollaro

Dollaro

Kelly

Kelly

Roby

Roby

Filippo

Filippo

Lola

Lola

Joe

Joe

Poldo

Poldo

Sara

Sara

Ambeta

Ambeta

Francesca

Francesca

West

West

Penelope

Penelope

Lapo

Lapo

Baloo

Baloo

Jambo

Jambo

Baldo

Baldo

Frankie

Frankie

Nanà

Nanà

Agata

Agata

penny

Penny

lilly

Lilly

Camilla

Camilla

Bonnie

Bonnie

Clyde

Clyde

Gas

Gas ora Ugo

chicco

Chicco

lilly2

Lilly

Fonzie

Fonzie

Ariel

Ariel

Laila

Laila

Emma_2

Emma

Pablo_2

Pablo

Cico

Cico

Toby

Toby

Sasha

Sasha

Penny_2

Penny

Dilly

Dilly

Tim

Tim

Charlie e Lady

Charlie e Lady

Kokerina

Kokerina

Tiffy

Tiffy

Trilly e Smile

Trilly e Smile

Rodolfo

Rodolfo

Raimondo

Raimondo

Betsy

Betsy

Mira

Mira

Sole

Sole

Artù

Artù

Camillo

Camillo

Kora

Kora

Riccardo_2

Riccardo

Aron

Aron

Briciola

Briciola

Wendy

Wendy

Vicky

Vicky

Pongo_2

Pongo

Zeus_2

Zeus

Biaggio

Biaggio

Sharon

Sharon

Gerry

Gerry

Iris

Iris

Laika

Laika

Lilly_3

Lilly

Alvaro_2

Gilda

Luna_3

Luna

Momo

Momo ora C arletto

Rudy

Rudy

Alvaro

Alvaro

Mojito e Milù

Mojito e Milù

Viola_2

Viola

Bessie

Bessie

Kikko

Kikko

Atos

Atos

Prince_3

Prince ora  Nemo

Lilli

Lilli

Camilla_2

Camilla

Koky

Koky

Ametista

Ametista

Tex

Tex

Mafalda

Mafalda

Alhena

Alhena

Pongo

Pongo

Cleo

Cleo

Angelina

Angelina

Cody_2

Cody

Whisky

Whisky

Paco

Paco

Chicca

Chicca

Fortunato

Fortunato

Ruby

Ruby

Achille

Achille

Shade

Shade

Marley

Marley

Cassandra

Cassandra

Romeo

Romeo

Stacy

Stacy

Bignè

Bignè

Geisha

Geisha

Lovi

Lovi

Paco e Daisy

Paco e Daisy

Gnammy

Gnammy

Diana

Diana

Locky

Locky

Stella_3

Stella

Rio

Rio

Cindy

Cindy

Leo

Leo

Memole

Memole

Gipsy

Gipsy

Nettuno

Nettuno

Terra

Terra

Shirley

Shirley

Luna_4

Luna

Artù_2

Artù

Peperone

Peperone

Lalla

Lalla

Willy_2

Willy

Meringa

Meringa

Kira_2

Kira

Lilli_2

Lilli

Noah

Noah

Sammy

Sammy

Leon

Leon

Fly

Fly

Diana_2

Diana

Nocciolina

Nocciolina

Aron e Axel

Aron e Axel

Falco

Falco

Jusus

Jusus

Joy_2

Joy

Didi

Didi

Selma

Selma

Romeo_2

Romeo

Johnny_2

Johnny

Giove

Giove